Umowa dotycząca oferty publicznej

Na mocy niniejszej Umowy jedna strona, Sprzedający z jednej strony oraz każda osoba, która zaakceptowała warunki niniejszej Umowy w sprawie Oferty Publicznej – z drugiej strony Kupujący, zwane dalej łącznie – Strony, zawarły niniejszą Umowę w sprawie Oferty Publicznej (dalej — Umowa), kierowana do nieograniczonej liczby osób, stanowiąca oficjalną ofertę publiczną Sprzedawcy zawarcia umowy sprzedaży Towaru z Kupującymi, której zdjęcia zamieszczone są w odpowiedniej sekcji Serwisu LR-Parts.com.ua

Kupujący przy zakupie Towarów, o czym informacje zamieszczone są na odpowiednich stronach Serwisu https://lr-parts.com.ua, zaakceptuj warunki niniejszą Umowę w następujący sposób.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1.1. Stosunki umowne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym formułowane są w formie Umowy o Ofertę Publiczną. Kliknięcie strony internetowej https://lr-parts.com.ua   w odpowiedniej sekcji przycisku „Kup” oznacza, że ​​Kupujący, niezależnie od statusu (osoba fizyczna, osoba prawna, osoba fizyczna – przedsiębiorca), zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem międzynarodowym i ukraińskim, przyjął warunki oferty publicznej Umowy, które zostały wskazane poniżej.

  1.2. Umowa w sprawie oferty publicznej ma charakter publiczny, tj. zgodnie z art. 633, 641 Kodeksu cywilnego Ukrainy jej warunki są takie same dla wszystkich Kupujących bez względu na ich status (osoba fizyczna, osoba prawna, osoba fizyczna – przedsiębiorca). W pełni zgadzając się z niniejszą Umową, Kupujący akceptuje warunki i tryb składania zamówienia, płatności i dostawy towaru przez Sprzedawcę, odpowiedzialność za nierzetelne Zamówienie i za niespełnienie warunków niniejszej Umowy.

  1.3. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie”, w którym Kupujący wyraża zgodę na zakup Towaru dostępnego u Sprzedającego i obowiązuje do chwili otrzymania przez Kupującego Towaru od Sprzedającego i pełnego rozliczenia z nim.

  1.4. W celu uregulowania umownych stosunków prawnych wynikających z Umowy Strony wybierają i w razie potrzeby stosują ustawodawstwo ukraińskie. 

 2. TERMINY I DEFINICJE

  «Umowa dotycząca oferty publicznej» - umowa publiczna, której wzór zamieszczony jest w Serwisie https:// /lr-parts.com.ua, i którego stosowanie jest obowiązkowe dla wszystkich Sprzedających, zawierające ofertę Sprzedawcy nabycia Towaru, którego opis zamieszczony jest w Serwisie, adresowany do bliżej nieokreślonego kręgu osób, w tym Kupujących.

  «Akceptacja»  - przyjęcie przez Kupującego oferty zakupu Towaru złożonej przez Sprzedającego, której wizerunek zamieszczony jest w Serwisie  ;https://lr-parts.com.ua, dodając go do wirtualnego koszyka i wysyłając Zamówienie.

  „Towary”  – przedmiot handlowy (produkt, model, akcesoria, komponenty i pozycje towarzyszące, wszelkie inne przedmioty handlowe) w związku z których zakup w ofercie Sprzedającego zamieszczony jest na stronie internetowej https://lr-parts.com.ua .

  «Kupujący»  – każda prawnie posiadająca zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna, osoba fizyczna-przedsiębiorca zgodnie z obowiązującym prawem ukraińskim, która odwiedziła Stronę< span > https://lr-parts.com.ua i zamierzasz kupić ten lub inny Produkt.

  «Sprzedawca» - każda posiadająca zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna, osoba fizyczna-przedsiębiorca zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem międzynarodowym i ukraińskim, będąca właścicielem lub dystrybutorów Produktu i za pomocą Strony https://lr-parts.com.ua zamierzają go sprzedać.

  «Zamówienie»  - prawidłowo wykonane i umieszczone w Serwisie https://lr-parts.com.ua span> wniosek Kupującego o zakup Towaru skierowany do Sprzedawcy.

  «Ustawodawstwo» - normy ustanowione przez prawo ukraińskie lub międzynarodowe w celu uregulowania stosunków umownych w ramach Umowy.

  «Istotna wada Produktu» – wada uniemożliwiająca lub niedopuszczalna używanie Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem powstała z winy producenta (Sprzedawcy), po jej usunięciu pojawia się ponownie z przyczyn niezależnych od Konsumenta.

 3. PRZEDMIOT UMOWY

 4. PRAWA I OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY

  4.1. Sprzedawca ma obowiązek:

  4.2. Sprzedawca ma prawo:

  • jednostronnie zawiesić świadczenie usług w ramach niniejszej Umowy, jeżeli Kupujący naruszy warunki niniejszej Umowy.

  4.3. Dane sprzedawcy:

   • FO-P Iwasenko Natalia Andriivna

  Jur. adres: 03037, Kijów, al. Budynek Walerija Łobanowskiego 9/1
  Fiz. adres: 03039, Kijów, ul. Mykoła Hrinczenko, 18
  EDRPOU: 2971110024
  P/konto: UA973052990000026002016711102< br />Bank: PJSC KB „Privatbank” 
  tel: (050) 462 9201
  e-mail: info@ lr-parts.com.ua

 5. PRAWA I OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO

  5.1. Kupujący ma obowiązek:

  • do terminowej zapłaty i otrzymania zamówienia zgodnie z warunkami niniejszej Umowy;

  • zapoznać się z informacjami o Produkcie zamieszczonymi w Serwisie https://lr-parts.com.ua

  • odbierając Towar od osoby, która go dostarczyła, należy sprawdzić integralność i kompletność Towaru sprawdzając zawartość opakowania. W przypadku wykrycia uszkodzenia lub niekompletnej konfiguracji Produktu – zapisz je w akcie, który musi zostać podpisany przez osobę, która dostarczyła go Kupującemu wraz z Kupującym.

  5.2. Kupujący ma prawo:

  • złóż zamówienie na odpowiedniej stronie Witryny https://lr-parts.com.ua;

  • wymagać od Sprzedającego spełnienia warunków niniejszej Umowy;

  • aby poinformować Cię o ewentualnej dodatkowej prowizji przy płatności za zamówienia europejskie kartami typu Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

 6. PROCEDURA ZAMÓWIENIA

  6.1. Kupujący samodzielnie składa Zamówienie na odpowiedniej stronie Serwisu https://lr-parts. com.ua   poprzez dodanie Towaru do wirtualnego koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję!” lub poprzez kliknięcie na obrazek koszyka znajdujący się naprzeciwko produktu w Cenniku, lub poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty lub numeru telefonu wskazanego w dziale kontaktowym Serwisu https://lr-parts.com.ua.

  6.2. Termin realizacji Zamówienia wynosi do 2 dni roboczych od momentu jego realizacji. Jeżeli Zamówienie zostanie wysłane w weekend lub święto, termin formacji rozpoczyna się pierwszego dnia roboczego po weekendzie.

 7. CENA KONTRAKTOWA I PROCEDURA PŁATNOŚCI

  7.1. Cena każdego pojedynczego Produktu jest ustalana przez Sprzedającego i podana na odpowiedniej stronie Witryny https://lr-parts. com.ua. Cena Umowy ustalana jest poprzez dodanie cen wszystkich wybranych Towarów umieszczonych w wirtualnym koszyku oraz ceny dostawy, która ustalana jest w zależności od sposobu dostawy zgodnie z postanowieniami ust. 8 niniejszej Umowy.

  7.2. Koszt Zamówienia może się różnić w zależności od ceny, ilości lub asortymentu towarów.

  7.3. Kupujący może zapłacić za Zamówienie w następujący sposób:

  1) przelewem środków pieniężnych na rachunek bieżący Sprzedającego wskazany na fakturze, w tym za pomocą bankowości internetowej (Kupujący opłaca Zamówienie w terminie trzech dni od dnia otrzymania faktury w wysokości 100% abonamentu).

  2) za pobraniem po otrzymaniu Zamówienia w przedstawicielstwie firmy kurierskiej na terytorium Ukrainy lub innego kraju według miejsca zamówienia Towaru.

  3) Karta kredytowa następującego typu: 

  • Wiza

  • Visa Electron

  • Mastercard

  • Elektroniczna karta Mastercard

  • Mistrz

  4) w inny sposób uzgodniony ze Sprzedawcą.

  Uwaga. W przypadku płatności przez Kupującego za zamówienie kartą płatniczą, wydawca tej karty może pobrać dodatkową opłatę, w szczególności gdy Kupujący płaci za zamówienie kartą płatniczą, dodatkowa opłata może zostać pobrana w przypadku płatności przez Kupującego za europejskie zamówienia wystawione przez wydawców kart Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro. Po kliknięciu strony internetowej  https://lr-parts.com.ua  w odpowiedniej sekcji przycisku „Zapłać”; oznacza, że Sprzedający poinformował Kupującego o możliwości pobrania dodatkowej opłaty przy opłacaniu przez Kupującego zamówień europejskich przez wystawcę karty Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

 8. WARUNKI DOSTAWY PRODUKTÓW

  8.1 Kupujący odbiera Produkt przesyłką kurierską lub odbiera go osobiście. Kolejność płatności i odbioru wskazana jest na odpowiednich stronach Witryny https://lr-parts.com.ua.

  8.2. W przypadku dostawy Towarów do innych miast Ukrainy realizowanej za pośrednictwem innych firm kurierskich (zwanych dalej Firmami Przewoźniczymi) Kupujący w pełni i bezwarunkowo wyraża zgodę na zasad transportu ładunków przez tych przewoźników.

  8.3. Fakt odbioru Towaru i brak roszczeń co do jakości Towaru dostarczonego przez firmy przewozowe, Kupujący potwierdza swoim własnoręczny podpis na liście przewozowym, oświadczeniu Spółki - przewoźnika lub na fakturze dostawy przy odbiorze Towaru. Sprzedający ze swojej strony gwarantuje wysyłkę Towaru firmie przewozowej w ilości określonej i opłaconej przez Kupującego, w kompletności zgodnej ze specyfikacją Towaru oraz w należytym stanie (działającym) i jakości.

  8.4. W przypadku nieobecności Kupującego pod adresem dostawy wskazanym przez Kupującego we wniosku lub odmowy odbioru Towaru przez Kupującego za nieusprawiedliwioną powodów, po dostarczeniu przez firmę kurierską Spółki, Produkt zostaje zwrócony do centrum wysyłkowego. Zapłata za usługi firmy przewoźnika jest odliczana od kwoty przekazanej przez Kupującego za Towar.Wszelkie pytania, które powstały w trakcie płatności i odbioru Towaru, Kupujący może wyjaśnić korzystając z danych kontaktowych znajdujących się w dziale Kontakty.

 9. WARUNKI ZWROTU TOWARÓW

  9.1. Zgodnie z art. 9 Ustawy Ukrainy „O ochronie praw konsumentów” Kupujący ma prawo wymienić Towar odpowiedniej jakości w ciągu czternastu dni, nie licząc dnia zakupu, chyba że Sprzedawca zadeklaruje dłuższy termin. Kupujący ma prawo do wymiany towaru, z uwzględnieniem przepisów prawa dotyczących podstaw oraz wykazu towarów, które nie podlegają wymianie (zwrotowi).

  9.2. Jeśli Kupujący zamierza zwrócić Towar, taki zwrot zostanie przeprowadzony zgodnie z sekcją „Gwarancja” w Witrynie. z uwzględnieniem zasad i warunków przewoźnika lub kuriera działającego na terytorium Ukrainy lub na terytorium innego kraju zgodnie z miejscem odbioru Towaru.

  9.3. W przypadku wystąpienia choć jednej z wymienionych wad, Kupujący ma obowiązek udokumentować to w dowolnej formie. Akt musi zostać podpisany przez Kupującego i osobę, która dostarczyła Towar lub Sprzedawcę. Jeśli to możliwe, wady należy utrwalić w formie foto lub wideo. Kupujący ma obowiązek w terminie 1 (jednego) dnia powiadomić kierownika (przedstawiciela Sprzedającego odpowiedzialnego za złożenie zamówienia na Towar) o stwierdzonych wadach i wyrazić zgodę na wymianę Towaru, wypełniając jednocześnie formularz reklamacyjny dotyczący zwrotu Towaru. Towary na stronie internetowej https://lr-parts.com.ua.

  9.4. Strony ustaliły, że w przypadku niezastosowania się do obowiązkowych wymagań określonej procedury, odbiór Towaru przez Kupującego w rozpoznano właściwy stan – bez uszkodzeń mechanicznych i w całkowitej kompletności.

 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

  10.1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niespełnienie lub nienależyte wykonanie warunków niniejszej Umowy w sposób przewidziany w niniejszej Umowie oraz aktualnych międzynarodowych i Ustawodawstwo ukraińskie.

  10.2. W przypadku sporów związanych z wykonaniem przez Strony niniejszej Umowy, z wyjątkiem sporów dotyczących windykacji należności od Kupującego, Strony zobowiązują się do ich rozwiązania w drodze negocjacji z zachowaniem procedury reklamacyjnej. Okres rozpatrzenia reklamacji — 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. W sporach związanych z windykacją od Kupującego nie jest wymagane przestrzeganie procedury reklamacyjnej.

  10.3. Wszelkie spory, nieporozumienia lub roszczenia wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane, w tym związane z jej wykonaniem, naruszeniami, wypowiedzeniem lub nieważnością, podlegają decyzji właściwego sądu zgodnie z międzynarodowym i ukraińskim prawem materialnym i procesowym.

 11. Siła wyższa

  11.1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań płatniczych, jeżeli wykażą, że niewykonanie tego zobowiązania nastąpiło pod wpływem siły okoliczności wyższe, czyli zdarzenia lub okoliczności faktycznie pozostające poza kontrolą takiej Strony, zaistniały po zawarciu niniejszej Umowy i mają charakter nieprzewidziany i nieodwracalny. 
  < br /> Do siły wyższej zalicza się w szczególności klęski żywiołowe, strajki, pożary, powodzie, eksplozje, odmrożenia, wojny (zarówno deklarowane, jak i niezgłoszone), zamieszki, utratę towaru, opóźnienia przewoźników spowodowane wypadkami lub niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zagrożenia i wypadki na morzu, embarga, katastrofy, ograniczenia nałożone przez władze państwowe (w tym dystrybucja, priorytety, wymogi urzędowe, kontyngenty i kontrola cen), jeżeli okoliczności te miały bezpośredni wpływ na wykonanie niniejszej Umowy.

  11.2. Strona, dla której wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy stało się niemożliwe w wyniku wystąpienia siły wyższej, ma obowiązek niezwłocznie poinformować drugą Stronę w pisemnie o zaistnieniu powyższych okoliczności, a także w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych przekazać drugiej Stronie potwierdzenie wystąpienia okoliczności siły wyższej. Potwierdzeniem takim będzie zaświadczenie, zaświadczenie lub inny odpowiedni dokument wystawiony przez uprawniony organ państwowy umiejscowiony w miejscu wystąpienia okoliczności siły wyższej.

  11.3. Czas wymagany przez Strony na wypełnienie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy zostanie przedłużony o każdy okres, w którym wykonanie zostało opóźnione z powodu wymienionych okoliczności.

  11.4. Jeżeli na skutek działania siły wyższej niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy trwa dłużej niż trzy miesiące, każda ze Stron ma prawo do jednostronnego rozwiązania niniejszej Umowy, powiadamiając o tym drugą stronę na piśmie. Pomimo wystąpienia siły wyższej, przed rozwiązaniem niniejszej Umowy na skutek działania siły wyższej, Strony dokonają wzajemnych ostatecznych rozliczeń.

  Pomimo wystąpienia siły wyższej, przed rozwiązaniem niniejszej Umowy na skutek działania siły wyższej, Strony dokonają wzajemnych ostatecznych rozliczeń.

 12. INNE WARUNKI UMOWY

  12.1. Informacje przekazane przez Kupującego mają charakter poufny. Informacje o Kupującym wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji jego Zamówienia (wysłanie Sprzedawcy wiadomości o zamówieniu Towaru, wysyłanie komunikatów reklamowych itp.).

  12.2. Własna akceptacja Umowy lub rejestracja w Serwisie https://lr-parts.com.ua  (wypełniając formularz rejestracyjny) Kupujący dobrowolnie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w następującym celu: dane, które poznają będą wykorzystywane w celach handlowych, w tym m.in. przetwarzanie zamówień zakupu towarów, uzyskiwanie informacji o składaniu zamówienia, przesyłanie za pomocą środków komunikacji telekomunikacyjnej (e-mail, telefon komórkowy) reklam i ofert specjalnych, informacji o promocjach, loteriach lub wszelkich innych informacji o działalności Serwisu  https://lr-parts.com.ua. , a także wysyłać wiadomości SMS, dzwonić na numer telefonu wskazany w ankiecie.

  12.3. Kupujący daje prawo do przetwarzania swoich danych osobowych, w tym do: umieszczania danych osobowych w bazach danych (bez dodatkowego powiadamiania o tym), do przenoszenia dożywotnie przechowywanie danych, ich gromadzenie, aktualizacja, zmiana (w razie potrzeby). Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić ochronę danych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, nie rozpowszechniać i nie przekazywać danych osobom trzecim (z wyjątkiem przekazywania danych podmiotom powiązanym, partnerom handlowym, osobom upoważnionym przez Sprzedawcę do bezpośredniego przetwarzania danych) przetwarzanie dla oznaczonych celów, a także na obowiązkowe żądanie właściwego organu państwowego).

  12.4. W przypadku gdy Kupujący nie chce otrzymywać newslettera, Kupujący ma prawo skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez pisemne oświadczenie o odmowie otrzymywania materiałów reklamowych, przesyłając je na adres pocztowy lub e-mail.

  12.5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i prawdziwość informacji podanych przez Kupującego podczas składania zamówienia. Kupujący jest odpowiedzialny za prawdziwość informacji podanych przy składaniu zamówienia.